Podmienky ochrany osobných údajov

Základné ustanovenia

 • Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Dental Clinic Tri veže, s.r.o., IČO: 47 117 648 , DIČ: 2023742611 , Centrum  2304, 017 01 Považská Bystrica (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 • Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: Dental Clinic Tri veže s.r.o., Centrum 2304, 017 01 Považská Bystrica, email: mchleban@dctriveze.sk, tel. +421 948 155 365.
 • Prevádzkovateľ vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 • Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré mu boli poskytnuté, alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia vašej on-line objednávky alebo dotazu.
 • Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje.

Počas online objednania sú o Vašej osobe zbierané nasledovné osobné údaje:

 • meno a priezvisko
 • stručný dotaz pre objednávku alebo inú informáciu k stomatologickému výkonu
 • telefonický kontakt
 • emailová adresa

Účel spracovania osobných údajov prostredníctvom on-line formulára je:

 • vybavenie Vašej objednávky alebo dotazu k stomatologickému výkonu
 • stomatologický zákrok na základe on-line vyplneného formulára

Doba uchovávania osobných údajov

 • Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k stomatologického výkonu a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov.
 • Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

Príjemcovia osobných údajov

 • Vaše údaje sú spracovávané prostredníctvom stomatologického softwérového vybavenia kliniky, ku ktorému majú prístup všetci zamestnanci prevádzkovateľa.
 • Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

Vaše práva – za podmienok stanovených v Zákone máte:

 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona
 • právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov

Podmienky zabezpečení osobných údajov

 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov ako sú antivírusové programy a technologické zabezpečenie softwarového systému kliniky.
 • Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov.
 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len zamestnanci kliniky prevádzkovateľa.

Záverečné ustanovenia

 • Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018